Read More
Training

Content Creator

Content Creator คือ คนที่สร้างสรรคสื่อ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบ Offline และ OnLine ในรูปแบบต่างๆ การผลิตเนื้อหามัลติมีเดีย สำหรับการแสดงผลในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการตอบรับและความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้สร้างหรือ Creator จะต้องมีการออกแบบเนื้อหาของสื่อที่เราเรียกว่า Content และมักจะมีการใช้ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ เสียง และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพสำหรับผู้ชมหรือผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ บทบาทของ...

Read more