Read More
Events

Thailand Franchise & Business Opportunities 2023

  ความสำเร็จ ของงาน TFBO 2023 งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติใหญ่ที่สุดและจัดขึ้นยาวนานที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็น “แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” ระหว่างเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์และนักลงทุนทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ สำหรับงานปีนี้ TFBO...

Read more

Read More
Training

Content Creator

Content Creator คือ คนที่สร้างสรรคสื่อ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบ Offline และ OnLine ในรูปแบบต่างๆ การผลิตเนื้อหามัลติมีเดีย สำหรับการแสดงผลในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการตอบรับและความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้สร้างหรือ Creator จะต้องมีการออกแบบเนื้อหาของสื่อที่เราเรียกว่า Content และมักจะมีการใช้ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ เสียง และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพสำหรับผู้ชมหรือผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ บทบาทของ...

Read more