Activities, Events

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% ของ GDP ทั้งประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รวมถึงยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตจากกรณีต่างๆ หรือในยามที่ประเทศมีความรุ่งเรือง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาได้ส่งผลกระทบให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากต้องเจอปัญหาทั้งการปิดดำเนินการชั่วคราวหรือถาวร ยอดขายที่ลดลง ไม่สามารถเก็บค่ารอยัลตี้ได้ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงซัพพลายเออร์มีปัญหาในการผลิตและขนส่ง แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งวิกฤติโควิด-19 ก็ได้กลายเป็นโอกาสให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์ที่เข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศและจากในประเทศมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างสวนกระแส เพราะระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจมาก่อน แต่ผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) และเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่สนใจเลือกแฟรนไชส์เป็นธุรกิจเริ่มต้น ดังนั้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมักจะเป็นช่วงที่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความเข้มแข็งกลับเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่รวมถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 609 กิจการ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

  1. อาหาร 198 กิจการ (32.5%)
  2. เครื่องดื่ม 146 กิจการ (24.0%)
  3. บริการ 101 กิจการ (16.6%)
  4. การศึกษา 100 กิจการ (16.4%)
  5. ค้าปลีก 39 กิจการ (6.5%)
  6. สปาและความงาม 25 กิจการ (4.0%)

สำหรับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ที่ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี อยู่ร่วมเป็นประจักษ์พยานการเติบโตและการถดถอยของแฟรนไชส์ไทยมาแล้วหลายยุคหลายสมัย ซึ่งในวาระของสมาคมปี 2565-2569 ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่คือคุณสุทธิชัย พนิตนรากุล เจ้าของแบรนด์เดอะวอฟเฟิล โดยนายกสมาคมคนใหม่มีนโยบายที่ต้องการสร้างสรรค์ให้สมาคมได้รับการยอมรับจากสมาชิกและพันธมิตรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชนและภาคต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องสร้างให้สมาคมมีบรรยากาศที่เอื้อให้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาธุรกิจและสังคมธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

สมาคมในยุคใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปในหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมแฟรนไชส์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบ (แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์) ทั้งธุรกิจรายใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ และการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (Franchise Standard) รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประกอบการแฟรนไชส์เพื่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจคอยช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจกันในระยะยาว

นอกจากนี้สมาคมจะเร่งประสานสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรเข้ามาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อนำไปขยายธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์รายเดิม หรือนำไปเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างโอกาสทางการตลาดโดยนำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของธุรกิจ การขยายตลาด และหาพันธมิตรเพิ่มเติม สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์จะเป็นกลไกลสำคัญในการสร้างสรรค์ให้สังคมธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสังคมที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่ทำให้คนไทยมีความอยู่ดี กินดี และมีความมั่นคงระยะยาว พร้อมเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุคอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *